Learn More

Image
Image

Urszula Broll

Pierwsze Kroki

Urodzona w 1930 roku w Katowicach w rodzinie ze śląskim rodowodem, gdzie obecne były wpływy polskie. Ojciec Jan Broll pochodził z polskojęzycznej rodziny z Zabrza i brał udział w powstaniach śląskich. Matka - Katarzyna Loch, urodzona w Berlinie z niemieckojęzycznej rodziny. W 1937 Urszula rozpoczyna naukę w polskiej szkole w Katowicach. Wybuch wojny i trudna sytuacja rodzinna powoduje iż matka wysyła ją do rodziny we Wrocławiu, gdzie podejmuje naukę w szkole niemieckiej. W 1949 Zdaje maturę w żeńskim liceum przy ul. 3 Maja w Katowicach.

Image
Image

Źródło Nauk

Krakowska ASP - Oddział w Katowicach

Humanistyczny profil szkoły i sprecyzowany obszar zainteresowań pozwalają jej na świadomy wybór studiów. Jest to krakowska ASP - Oddział w Katowicach, kierunek - malarstwo i grafika. Pomyślnie zdaje egzaminy i rozpoczyna studia w roku akademickim 1949/1950. Jej nauczycielami byli: prof. Leon Dołżycki / kapista/ - malarstwo, prof. Bogusław Górecki - grafika propagandowa, prof. Aleksander Rak - grafika artystyczna i rysunek. Program studiów i aura tamtych czasów nie sprzyjały swobodnej twórczości. Rozmaite ograniczenia młoda artystka przyjmowała niechętnie, z czasem z wyraźnym sprzeciwem jednocześnie poszukując własnych ścieżek rozwoju artystycznego. "Dwukrotnie miałam być relegowana z uczelni. Pewnego dnia zostałam wezwana do gabinetu dziekana Leona Dołżyckiego. Szeptem poinformował mnie, że nagana której mi udzieli, została wymuszona przez wykładającego historię sztuki (pod katem marksizmu - leninizmu, pana Grolla,) partyjnego politruka. Przypadkowo zobaczył on mój obraz "Portret Ślązaczki". Dopatrzył się w nim zamiast koloru lokalnego śladów formalistycznych kolorów. (Zdradzało to moją przynależność do zgniłej kultury Zachodu.) Prof. Dołżycki prosił mnie abym się nie wychylała, bo sytuacja jest trudna. Poradził mi abym kolorowo malowała prywatnie. Kiedy po latach zobaczyłam ten obraz aż trudno było uwierzyć, że określono go jako "kolorowy". Zaistniała jednak jeszcze jedna sytuacja, którą czujny umysł pana Grolla ujął jako atak na doktrynę i ponownie zażądał mojej relegacji. Chodziło o Boga. Pan Groll w czasie wykładu z historii sztuki stwierdził. że nie ma dowodu na jego istnienie. Kiedy spytałam, czy mógłby podać dowód na nieistnienie Boga ponownie znalazłam się w gabinecie dziekana Dołżyckiego. Zostałam nie tyle upomniana, co poproszona mimo wszystko o rozwagę, bo może się to w końcu źle skończyć. Taka była ówczesna rzeczywistość"[1] Niezgoda na tę rzeczywistość objawiała się także w poszukiwaniu kontaktów z osobami myślącymi podobnie. Niemal na początku studiów Urszula zaprzyjaźniła się z Klaudiuszem Jędrusikiem, studiującym dwa lata wyżej, i osobami z jego roku: " Klaudiusz, Świerzy, Napieralski i Sylwester Wieczorek, swoim stylem ubierania się - chodzili w kapeluszach - a także z gitarą i winem, próbowali wsączyć leciutkie opary zgniłego zachodniego formalizmu w śmiertelną powagę realizmu socjalistycznego. I choć dawki były delikatne, czułam się nimi oszołomiona i jakby przeniesiona w inny wymiar " Kontakty towarzyskie grupy przyjaciół, i ich podobne podejście do sztuki i wspólnota zainteresowań były na tyle silne i trwałe, że zaczęto mówić o grupie, którą później nazwano " St - 53".

Image
Image

Grupa ST-53

"Teorii widzenia" Strzemińskiego

Potencjał intelektualny Swinarskiego i przywiązanie do Śląska zbliżyło oboje artystów. Poprzez Urszulę Świnarski poznał jej przyjaciół i udostępnił im fragmenty "Teorii widzenia" Strzemińskiego. To dzieło inspirowało ich i pobudzało do wnikliwego studiowania rozwoju sztuki, języka wizualnego a także praktycznego wcielania zawartych tam idei. W sierpniu 1953 Broll uczestniczy w pierwszej wystawie grupy w domu Sylwestra Wieczorka w Bradzie. Wystawa dała asumpt do uformowania się St - 53, z której odeszli: Świerzy, Napieralski, Wieczorek. W wyniku przyjaźni i z inspiracji Konrada Swinarskiego, który widział sens w poszerzeniu grupy o poetów, dziennikarzy, architektów, do grupy dołączyli: Krystyna Broll, Irena Bąk, Hilary Krzysztofiak, Mara Obrembianka. Po pierwszej wystawie, która odbyła się w mieszkaniu Mary Obrębianki przy ul.Warszawskiej w Katowicach przyjechali do grupy St-53 Julian Przyboś i Tadeusz Kantor. Spotkanie miało miejsce w malutkiej kawiarence „Marago” przy ul.Dyrekcyjnej w Katowicach. Grupa spotkała się z ich strony z uznaniem jako pierwsza grupa w Polsce. która przeciwstawiła się socrealizmowi. Dziennikarz Andrzej Wydrzyński przyczynił się do wydania broszury grupy St-53 i do wystawy w Klubie Pracy Twórczej przy ul.Warszawskiej w Katowicach. W 1955 Urszula Broll kończy z wyróżnieniem studia. Jej dyplom przygotowany u prof. Bogusława Góreckiego dotyczył grafiki użytkowej. Intensywnie uczestniczy w pracach grupy, do której przychodzi Andrzej Wydrzyński, a także łódzcy artyści Lech Kunka i Stefan Krygier.

Image
Image

Pierwsza oficjalna wystawa grupy "St - 53"

Zmiana Percepcji

Wystawę pokazano w Klubie Pracy Twórczej, przy ul. Warszawskiej 37 w Stalinogrodzie. Uczestniczyli w niej: Irena Bąk, Urszula Broll, Stefan Gaida, Stefan Krygier, Lech Kunka, Zdzisław Stanek, Tadeusz Ślimakowski, Mara Obremba. Została ona poprzedzona dwudniowym spotkaniem grupy w domu Urszuli Broll przy ul. Klonowej. Na spotkanie z Łodzi przyjechali Kunka i Krygier a z Warszawy Bożena Kowalska. "Wystawa w roku 1956 była jakby wyjściem z podziemia w świat jeszcze nie całkiem przyjazny, ale już chwiejący się w swojej dotychczasowej wrogości" Na wernisażu wystawy obecni byli: Julian Przyboś i Tadeusz Kantor. W lipcu po raz pierwszy Grupa pokazuje swoje prace poza Katowicami - w krakowskim Pałacu Sztuki. W grudniu odbyła się warszawska wystawa St - 53 w Galerii Krzywe Koło. Po wystawie Julian Przyboś napisał: ".... Katowiczanie natomiast mają ambicję połączoną ze skromnością i chęcią sumiennego opanowania nowych sposobów kształtowania i zestroju kolorów, sposobów nowoczesnych. Oni obok niewielu młodych ludzi w Polsce pracują nad przyswojeniem sobie zdobyczy europejskiej sztuki XX wieku"

Image
Image

1957

Poznańska wystawa trzech grup

Poznańska wystawa trzech głównych grup twórczych: St-53, Grupy R-55, Grupy - 55, podsumowująca ich dokonania. Ekspozycja odbyła się jednocześnie w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, Związku Polskich Artystów Plastyków, Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Poznaniu. St- 53 reprezentowali: Irena Bak, Urszula Broll, Stefan Gaida, Mara Obremba, Zdzisław Stanek, Tadeusz Ślimakowski. marzec przeniesienie wystawy do Szczecina, gdzie była eksponowana w Biurze Wystaw Artystycznych kwiecień wystawa St-53 w Katowicach.(Irena Bąk, Urszula Broll, Stefan Gaida, Mara Obremba, Zdzisław Stanek, Tadeusz Ślimakowski ) Miejscem wystawy było Centralne Biuro Wystaw Artystycznych - Związek Polskich Artystów Plastyków. październik- listopad Urszula Broll uczestniczy w 2 Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej zestaw prac zawiera cykl "Pejzaże". Oprócz niej, z St- 53, w wystawie uczestniczą Zdzisław Stanek i Tadeusz Ślimakowski. "Wystawa obejmuje malarstwo, rzeźbę i plastykę przestrzenną, a także przykłady eksperymentalnych poszukiwań w zakresie fotografii oraz projekcji filmowej innej. Eksponowane są wyłącznie prace z ostatnich dwóch lat. Przyjęte kryteria doboru obejmują wszystkie aktualnie istniejące w polskiej plastyce nowoczesne kierunki poszukiwań, od czystej abstrakcji geometrycznej, poprzez abstrakcje niegeometryczną i struktury niefiguratywne oparte na współczynniku przypadkowości, aż po sztukę figuratywną operującą środkami rozwiniętej plastycznej metafory"

Image
Image

1958 - Małżeństwo

Związek małżeński z Andrzejem Urbanowiczem

Urszula Broll zawiera związek małżeński z Andrzejem Urbanowiczem, którego poznała jako studenta krakowskiej ASP, w 1956 roku na wystawie Grupy w Katowicach. Świadkami ślubu byli: Krystyna Broll ( siostra artystki)- poetka i Józef Szajna, młody scenograf z Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Młode małżeństwo zamieszkuje, na krótko, w domu rodzinnym Urszuli przy ul. Klonowej. Niebawem przenoszą się do pracowni przy ul. Piastowskiej. W 1963 W Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach odbywa się indywidualna wystawa Urszuli Broll, na której artystka pokazuje 19 obrazów olejnych z cyklu "Alikwoty". Jak napisał Alfred Ligocki: " Obrazy jej odzwierciedlają jakieś skupione obcowanie z urodą wizualną, a zwłaszcza kolorystyczną pozornie niekształtnej i brzydkiej materii i rzucają na nią światło emocji i poezji" Galeria Grupy Krakowskiej Krzysztofory w Krakowie organizuje wystawę malarstwa Urszuli Broll i Jerzego Kałuckiego. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz uczestniczą w I Międzynarodowym Studium Pleneru Koszalińskiego w Osiekach. Byli tam Węgrzy, Czesi i Polacy. "Pamiętam Mariana Bogusza i Kajetana Sosnowskiego, państwa Boguckich , Janusza i Marię, Hilarego Krzysztofiaka i Zbyszka Makowskiego, którego prace najbardziej mnie poruszyły (...) Jemu zaś podobało się moje jak to określił "artystyczne" nazwisko. Nastrój był ustawicznie euforyczny z dużą domieszką czadu. Wieczorem w sali prawie co wieczór tańczyliśmy, wschodził rock i wprowadziłam tam swój styl - po prostu tańczyłam sama, tak jak to się dzieje dzisiaj na disco. Boguccy powiedzieli mi na końcu, że przychodzili zawsze by mi się przyglądać.(...) Broll i Urbanowicz uczestniczyli także w II Plenerze w Osiekach, w 1964 roku.

Terapia Mandalami

Mandala buddyjska to harmonijne połączenie koła i kwadratu,
gdzie koło jest symbolem nieba, transcendencji, zewnętrzności i nieskończoności,
natomiast kwadrat przedstawia sferę wewnętrzności, tego co jest związane z człowiekiem i ziemią.
Obie figury łączy punkt centralny, który jest zarówno początkiem jak i końcem całego układu.
Istnieją różne rodzaje mandali.
Są mandale oczyszczające, występują też mandale wzmacniające określone cechy lub poszczególne obszary ludzkiego życia.
W najszerszym znaczeniu mandale są diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę

Urszula Broll

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Medical Services

Clinics can be privately operated.

Read More

Jak wygląda tworzenie strony Internetowe?

Proces Tworzenia Wizytówki

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo